Статут

«ЗАДВЕРДЖЕНО»
Рішенням п’ятдесят третьої сесії
Смолінської селищної ради
п’ятого скликання
Маловисківського району
Кіровоградської області
від  19.03.2010 р. №652
                                                                                                      
СТАТУТ
територіальної громади селища міського типу Смоліне
Маловисківського району
Кіровоградської області
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 
Глава 1.1. Загальна характеристика селища міського типу.
 
Стаття 1.1.1.
     Селище міського типу (надалі cмт) Смоліне є самостійною адміністративно-територіальною одиницею, в межах якого громада здійснює місцеве самоврядування і яке має органи селищного самоврядування, свою комунальну власність і свій місцевий бюджет.
     Перші згадки про село Уманське, пізніше перейменоване на Янопіль, а згодом на Березівку з’явились в 1790 році, після закінчення російсько-турецької війни та ліквідації Запоріжської Січі, коли масово почала заселятись територія Дикого Поля. В 1966 році в районі села Березівки після проведення попередніх геологічних досліджень почали народжуватись  Смолінська шахта та селище для шахтарів, яке поступово, від вагончиків та бараків геолого-розвідувальної партії - 47 (згодом геолого - розвідувальна експедиція) розросталось в  сучасний населений пункт міського типу.  В 1971 році було розпочато будівництво піонерського (першого) селища, яке згодом було назване селищем „Будівельників”. Нині це вулиці Будівельників та Шкільна. 4.12.1973 року було закладено перший блок стін першого житлового будинку населеного пункту, якому 20 липня 1976 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР присвоєно найменування – селище Смоліне в честь головного геолога ГРЕ-47, лауреата Ленінської премії Героя соціалістичної праці Смоліна Миколи Васильовича. 10.08.1976 року рішенням виконавчого комітету Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих за № 338 селищу було надано статус селища міського типу. Офіційною датою створення Смолінської шахти є 28 квітня 1972 року.
Стаття 1.1.2.
      Територія, в межах якої здійснюється місцеве самоуправління, визначається адміністративно-територіальними межами селища. Будь-які зміни селищної межі повинні здійснюватись у відповідності із чинним законодавством.
Стаття 1.1.З.
      Розпорядження землею в адміністративно-територіальних межах смт здійснюється селищною радою у відповідності з місцевими правилами забудови, містобудівною документацією, згідно з Земельним кодексом та іншими чинними законодавчими актами.
      Це право може бути частково делеговане виконавчому комітетові селищної ради. Рішення про віднесення земель смт до різних категорій: селищної забудови, сільськогосподарського призначення, рекреації тощо - приймається селищною радою.
 Стаття 1.1.4.
      Орган місцевого самоврядування смт Смоліне може об’єднуватися з органи місцевого самоврядування інших міст, сіл, селищ України в асоціації, фонди, союзи тощо.
Стаття 1.1.5.
      Орган місцевого самоврядування смт Смоліне на договірних засадах може вступати у відносини з органами місцевого самоврядування інших міст, сіл, селищ України, а також міст, сіл, селищ зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо), органів місцевого самоврядування.
Стаття 1.1.6.
      Асоціаціям та іншим об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися повноваження органів місцевого самоврядування.
Стаття 1.1.7.
     Територіальна громада селища може мати свою символіку - Герб, Прапор, положення про використання яких затверджується селищною радою.
Стаття 1.1.8.
     Святковим днем Селища міського типу Смоліне є 20 липня – „День Селища”.
 
Глава 1.2. Правова основа Статуту.
 
Стаття 1.2.1.
     Статут територіальної громади приймається селищною радою більшістю депутатів від загального складу ради. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування приймаються у відповідності до законодавства та цього Статуту. Дія Статуту поширюється на всю територію селища.
Стаття 1.2.2.
     Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншим законам України.
Стаття 1.2.3.
     Тлумачення положень Статуту може давати тільки Смолінська селищна рада. Рішення ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов’язковим для застосування і виконання в межах території селища.
Стаття 1.2.4.
     Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється селищною радою. Рішення селищної ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються 6ільшістю депутатів від загального складу селищної ради.
Пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту вносяться до селищної ради групою депутатів ради (підписані не менш як десятьма депутатами), селищним головою або групою жителів селища в порядку місцевої  ініціативи (підписані не менш як 500 жителями селища).
     Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України, вносяться селищною радою за пропозицією селищного голови в двомісячний термін після набуття чинності цих актів ( або в строки, визначені цими актами).
 
Глава 1.3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами, організаціями.
 
Стаття 1.3.1.
     Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію селища, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку селища і реалізації в ньому функцій виконавчої влади.
Органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють свої функції незалежно від органів виконавчої влади.
     Органи державної виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, які віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм селищною радою повноважень, та в інших випадках, що передбачені законами України. Органи і посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів державної виконавчої влади відповідним органам виконавчої влади.
     Селищний голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування з органами виконавчої влади.
Стаття 1.3.2.
     Органи і посадові особи місцевого самоврядування сприяють районним органам судової влади і прокуратури, юстиції, служби безпеки України, внутрішніх справ України, адвокатури в їх діяльності, надають, в передбачених законодавством випадках, допомогу в здійсненні їх функцій.
     Селищний голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування з органами судової влади і прокуратури.
Стаття 1.3.3.
     Взаємовідносини органів і посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території смт, базуються на дотриманні законодавства і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій.
     По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності місцевої громади, відповідні органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють такі функції:
- утворюють, реорганізують, перепрофілюють та ліквідують підприємства, установи і організації комунальної власності місцевої громади в порядку, який визначено чинним законодавством, призначають та звільняють з посади їх керівників;
- визначають мету, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створених підприємств, установ і організацій;
- встановлюють в порядку і в межах, що визначені законодавством, тарифи щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності місцевої громади;
- приймають рішення в межах, що визначені законодавством, про відчуження, об’єктів комунальної власності;
- встановлюють для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності місцевої громади, розмір частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до селищного бюджету;
- контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій селища в порядку, який визначено чинним законодавством;
- інші функції, що передбачені чинним законодавством та цим Статутом.
      З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності місцевої громади, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої відносини на договірній, податковій основі. При цьому органи і посадові особи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, які визначено законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:
- надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до селищного бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і ультурного розвитку селища;
- встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку селища;
- залучення підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку селища;
- розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), які є необхідними для місцевої громади;
- залучення підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності місцевої громади, до надання населенню побутових , комунальних, транспортних послуг та послуг зв’язку;
- залучення підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості, будівельних матеріалів; у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
- інших питань, що передбачені чинним законодавством.
 
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА СЕЛИЩНОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
 
Глава 2.1. Загальні засади формування І функціонування системи місцевого самоврядування.
 
Стаття 2.1.1.
     Система місцевого самоврядування визначається Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
     Система місцевого самоврядування включає:
- селищну громаду - первинний суб’єкт місцевого самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування;
- селищну раду - представницький орган місцевого самоврядування;
- селищного голову;
- виконавчий орган селищної ради;
- органи самоорганізації населення.
Стаття 2.1.2.
     Розмежування повноважень між елементами системи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
 
Глава 2.2. Територіальна громада селища.
 
Стаття 2.2.1.
     Територіальну громаду селища міського типу Смоліне складають жителі селища, що постійно проживають в межах селища.
Стаття 2.2.2.
     Мешканцями територіальної громади з правом голосу вважаються ті, хто відповідає вимогам Закону України „Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” стосовно осіб, які користуються правом голосу на місцевих виборах.
     Мешканцями територіальної громади без права голосу є особи з постійним місцем проживання на її території, які не відповідають вимогам названого вище закону.
Стаття 2.2.3.
     Особам, які мають визначні заслуги перед територіальною громадою селища та внесли суттєвий вклад в його соціально-економічний та культурний розвиток, за рішенням селищної ради може бути присвоєно звання „Почесний громадянин селища міського типу Смоліне”.
     Звання Почесного громадянина селища присвоюється незалежно від громадянства особи та місця її проживання.
     Підстави та порядок присвоєння звання Почесного громадянина селища, його статус визначається Положенням про Почесне громадянство селища, яке затверджується рішенням селищної ради.
     Смолінська селищна рада може заснувати відзнаки, якими нагороджуються жителі селища, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед селищем та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток селища.
     Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, що нагороджені цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки селища, яке затверджується рішенням селищної ради.
Стаття 2.2.4.
     Жителі селища здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.
Стаття 2.2.5.
     Право жителів селища брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізоване в наступних формах:
- селищний референдум;
- вибори депутатів селищної ради, депутатів Кіровоградської обласної ради, депутатів Маловисківської районної ради та селищного голови (місцеві вибори);
- загальні збори громадян за місцем проживання;
- колективні та індивідуальні звернення жителів селища до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
- громадські слухання;
- місцеві ініціативи;
- участь у роботі органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборчих посадах місцевого самоврядування;
- інші форми, що не заборонені законом.
Стаття 2.2.6.
     Вищими формами безпосереднього здійснення селищною громадою місцевого самоврядування є селищний референдум і місцеві вибори.
 
Глава 2.3. Селищний референдум.
 
Стаття 2.3.1.
     Селищний референдум - це прийняття рішення з питань, що віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів селища, які мають право голосу.
     Селищний референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення селищною громадою важливих питань, що віднесені до відання місцевого самоврядування. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, які віднесені законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження селищного бюджету та встановлення місцевих податків.
     Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання місцевого самоврядування, але мають важливе значення для селищної ради, соціально-економічного та культурного розвитку селища можуть бути винесені на селищний консультативний референдум, наслідки якого не мають обов’язкового характеру.
Стаття 2.3.2.
     Участь у селищному референдумі є вільною: Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у місцевому референдумі.
Стаття 2.3.3.
     Рішення про проведення місцевого референдуму приймає селищна рада на вимогу депутатів селищної ради.
     Селищний референдум за місцевою ініціативою проводиться на вимогу не менш як 10 відсотків жителів селища, які постійно проживають на даній території і мають право голосу.
Стаття 2.3.4.
     Порядок підготовки та проведення селищного референдуму визначається Законом України.
Стаття 2.3.5.
     Рішення селищного референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів селища, які взяли участь у голосуванні.
     Рішення селищного референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою місцевого самоврядування або державної влади.    
     Рішення селищного референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення селищного референдуму протягом десяти днів після його проведення.   
     Рішення селищного референдуму набувають чинності з моменту опублікування.
     Результати голосування по консультативному селищному референдуму публікуються в місцевій газеті та у десятиденний термін доводяться до органів і посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму.
 
Глава 2.4. Місцеві вибори.
 
Стаття 2.4.1.
     Місцеві вибори - це обрання депутатів селищної ради, депутатів Кіровоградської обласної ради, депутатів Маловисківської районної ради та селищного голови шляхом голосування жителів селища, які мають право голосу.
Стаття 2.4.2.
     Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах.
Стаття 2.4.3.
     Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.
 
Глава 2.5. Загальні збори громадян за місцем проживання.
 
Стаття 2.5.1.
     Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються за будинками, вулицями селища або іншими внутрішньо- селищними територіальними утвореннями з метою:
- обговорення питань загально селищного значення;
- обговорення питань, що віднесені до відання загально селищних органів місцевого самоврядування, які мають важливе значення для відповідних жителів, та подання пропозицій з цих питань;
- створення органів самоорганізації населення;
- заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб місцевого самоврядування населення;
- прийняття рішення про участь на громадських засадах жителів селища в роботах з благоустрою, сприянні охороні громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам’ятників історії і культури, наданню допомоги соціально незахищеним членам громади;
- прийняття рішення про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;
- прийняття рішення про добровільні внески та пожертви відповідних жителів селища на громадські потреби;
-   обговорення питань про перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які планує надавати місцеве комунальне підприємство;
- вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства.
Стаття 2.5.2.
     У випадках, коли через занадто велику прогнозовану чисельність присутніх на загальних зборах неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням виконавчого комітету селищної ради для обговорення питань і їх вирішення, які передбачені законами України та цим Статутом, скликаються збори представників відповідних жителів селища.
     Норми представництва на ці збори встановлюються селищним головою.
Стаття 2.5.3.
     У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, селищний голова, депутати селищної ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян та підприємств.
Стаття 2.5.4.
     Загальні збори громадян скликаються селищним головою за власною ініціативою або з ініціативи депутатів селищної ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення.
     Загальні збори громадян можуть також скликатися селищним головою за пропозицією не менш як 1/5 від загальної кількості відповідних жителів, що мають право голосу на місцевих виборах. Розпорядження селищного голови про скликання загальних зборів громадян оприлюднюється не пізніше як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на їх обговорення.
Стаття 2.5.5.
     Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менш 1/3 відповідних жителів селища.
     На загальних зборах громадян головує селищний голова чи особа, що виконує обов’язки селищного голови.
     Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар зборів.
     Порядок денний загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією селищного голови. Селищний голова, селищна рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.
Стаття 2.5.6.
     Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.
До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання.
Стаття 2.5.7.
     Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення.    
     Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території, та підписуються головою і секретарем загальних зборів громадян.
Стаття 2.5.3.
     Рішення загальних зборів громадян є обов'язковими для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами місцевого самоврядування.   
     Рішення зборів, які прийняті з питань, що мають важливе значення для селищної територіальної громади з питань, віднесених до компетенції органів державної влади або органів місцевого самоврядування, мають рекомендаційний характер.
 
Глава 2.6. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування.
 
Стаття 2.6.1.
     Жителі селища незалежно від їх віку та громадянства мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
     Жителі селища мають право особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їх посадових і службових осіб з питань, що віднесені до відання місцевого самоврядування.
Стаття 2.6.2.
     Колективні звернення, які підписані більш як п’ятдесятьма жителями селища, розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку.
     Інформація про колективні звернення, які підписані більш як п'ятьмастами жителями селища негайно передається до селищної ради (у випадку, якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб селищного самоврядування).
     Колективні звернення жителів селища можуть мати на меті:
- внесення до селищної ради, селищного голови, виконавчого комітету селищної ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку селища чи окремих його територій;
- аналіз роботи селищного голови, селищної ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком селища чи окремих його територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, які віднесені чинним законодавством України до відання місцевого самоврядування;
- порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;
- порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого самоврядування;
- та інше.
 
Глава 2.7. Громадські слухання.
 
Стаття 2.7.1.
     Метою громадських слухань є досягнення прозорості дій влади, рада з громадою по актуальним проблемам селища та здійснення контролю за роботою депутатів селищної ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Стаття 2.7.2.
     Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи селищного голови, селищної ради або її постійної комісії, органів самоорганізації населення та з Ініціативи жителів селища.
     Громадські слухання з ініціативи жителів селища можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш як п'ятьмастами жителями селища.
Стаття 2.7.3.
     На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати селищної ради, керівники органів самоорганізації населення, представники селищних осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що обговорюється.
Стаття 2.7.4.
     На громадських слуханнях:
- заслуховуються доповіді і інформація про роботу селищного голови, селищної ради, постійних комісій селищної ради, окремих депутатів, виконавчих органів селищної ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;
- обговорюються проекти рішень селищної ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що віднесені до відання місцевого самоврядування;
-   обговорюються питання по переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які планує надавати місцеве комунальне підприємство, для обговорення цих питань достатньо загальних громадських слухань;
- порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
Стаття 2.7.5.
     Підготовку та проведення громадських слухань забезпечують посадові особи місцевого самоврядування або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, винесені на громадські слухання.
Стаття 2.7.6.
     Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі селища сповіщаються виконавчим комітетом селищної ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення через місцеві засоби масової інформації.
     Громадські слухання можуть проводитись на загальних зборах громадян.
Стаття 2.7.7.
     На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.
     До протоколу може додаватися інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.
     Веде протокол секретаріат, обраний на громадських слуханнях.
     Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення, та особою, яка веде протокол, і передається селищному голові.
Стаття 2.7.8.
     Пропозиції вважаються внесеними за результатами громадського слухання на розгляд сесії селищної ради, якщо за них проголосувало більше половини жителів селища, які взяли в них участь.
     Про результати громадського слухання селищна рада інформує жителів селища в десятиденний строк.
 
Глава 2.8. Місцеві ініціативи.
 
Стаття 2.8.1.
     Члени селищної громади мають право ініціювати розгляд селищною радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-яких питань, що віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування. Місцева ініціатива передбачає внесення до селищної ради проекту нормативно-правового акту з питань, які належать до її відання.
Стаття 2.8.2.
     Суб'єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів селищної громади чи громадська організація (чисельністю не менше 20 осіб). Проекти нормативно-правових актів, які внесені в порядку місцевої ініціативи та підтримані підписами не менш як 10 відсотків жителів селища, що мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії селищної ради. Ініціативна група на протязі 10 календарних днів з дня її створення повинна письмово повідомити секретаря селищної ради про своє створення та мету своєї діяльності, а громадська організація - зареєструватись чи легалізуватись згідно чинного законодавства.
Стаття 2.8.3.
     Рішення, що прийняті селищною радою з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, що визначається селищною радою.
 
Глава 2.9. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування.
 
Стаття 2.9.1.
     Жителі селища мають право бути присутніми на відкритих засіданнях селищної ради.
     Особи, що виявили бажання відвідати сесію селищної ради повинні не пізніше як за день до її відкриття подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради, на якого покладається обов'язок організовувати такі відвідування.
     Відмова жителям селища у відвіданні сесії селищної ради, яка не пов’язана з організаційними чи технічними питаннями, повинна бути оформлена у письмовій формі. Жителі селища мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях у зв’язку з розробкою програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм міського розвитку, місцевих правил забудови, зміною тарифів на комунальні та інші послуги,  проектів рішень ради з питань, які становлять суттєвий громадський інтерес та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
     При обговоренні питань, що винесені на громадські слухання жителям селища, їм повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.
Стаття 2.9.2.
     Жителі селища мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, які пов’язані з реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.
     Жителі селища мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.
 
Глава 2.10. Інші форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування.
 
Стаття 2.10.1.
     Перелік форм участі жителів селища у здійсненні місцевого самоврядування, що визначено цим Статутом, не є вичерпним.
     Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів селища у здійсненні місцевого самоврядування.
 
РОЗДІЛ 3. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
 
Глава 3.1. Загальні засади побудови системи органів місцевого самоврядування.
 
Стаття 3.1.1.
    Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування включає:
- представницький орган місцевого самоврядування - селищну раду;
- селищного голову;
- виконавчі органи місцевого самоврядування – виконавчий комітет селищної ради.

Стаття 3.1.2.
    Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед селищною громадою.
 
Глава 3.2. Селищна рада.
 
Стаття 3.2.1.
     Селищна рада є представницьким органом місцевого самоврядування – єдиним органом представницької влади селищної ради.
Стаття 3.2.2.
     Селищна рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів селищної ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.
Стаття 3.2.3.
     Загальний склад селищної ради встановлюється в межах, що визначені законодавством, рішенням селищної ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів селищної ради.
     Крім депутатів до складу селищної ради входить за посадою селищний голова.
Стаття 3.2.4.
     Депутат селищної ради - особа, яка шляхом вільних виборів наділяється селищною громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції місцевого самоврядування, що віднесені законодавством до відання селищної ради. Депутат селищної ради здійснює свої повноваження, як правило, на громадських засадах. Селищна рада може прийняти рішення щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають в раді виборні посади на постійній основі. Грошова винагорода депутатів, які працюють в селищній раді на постійній основі, виплачується з селищного бюджету в розмірах, які визначаються рішенням ради.
     Депутат селищної ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборні посади в системі місцевого самоврядування.
     Депутат селищної ради складає присягу такого змісту:
„Вступаючи в права депутата Смолінської селищної ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо селища міського типу Смоліне та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, Статуту територіальної громади смт Смоліне, виконувати свої обов’язки в інтересах селищної територіальної громади”.
     Повноваження депутатів селищної ради припиняються одночасно із припиненням повноважень селищної ради у випадках та у порядку, що передбачені законами України.
Стаття 3.2.5.
     Строк повноважень селищної ради - чотири роки. Селищна рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від встановленого радою складу.
     Повноваження селищної ради починаються з моменту офіційного повідомлення селищною виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів.
     Повноваження селищної ради припиняються в день офіційного оголошення селищною територіальною виборчою комісією про обрання селищної ради нового скликання.
     Підстави і порядок дострокового припинення повноважень селищної ради визначаються законами України.
Стаття 3.2.6.
     Основною організаційною формою селищної ради є її сесія.
     Сесія складається з пленарних засідань, а також - засідань постійних та інших комісій.
    Сесія селищної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
    Порядок скликання чергових та позачергових сесій селищної ради визначається законами України.
     На сесіях селищна рада розглядає найважливіші питання, які віднесені до відання місцевого самоврядування, за виключенням питань, які у відповідності із принципом розподілу влади віднесені до відання селищного голови і виконавчого органу селищної ради.
     Пропозиції до порядку денного сесії селищної ради можуть вноситися селищним головою, депутатами селищної ради, постійними комісіями селищної ради, виконавчим комітетом селищної ради, головами обласної та районної ради або загальними зборами громадян за місцем проживання. Порядок підготовки і розгляду на сесіях селищної ради питань порядку денного, а також розклад її пленарних засідань визначаються регламентом селищної ради.
Сесії селищної ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі селища, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій.
     Селищна рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Рішення селищної ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.
     Порядок і процедура прийняття рішень селищною радою визначаються її регламентом.
     Прийняті на сесії рішення селищної ради підписуються селищним головою.  
     Рішення селищної ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в десятиденний строк з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо селищною радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.
 
Глава 3.3. Постійні комісії селищної ради.
 
Стаття 3.3.1.
     Постійні комісії селищної ради є органами, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які віднесені до відання ради та для здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради, її виконавчих органів.
     До складу постійної комісії входять її голова, члени комісії і секретар. Перелік постійних комісій та її персональний склад визначаються новообраною селищною радою на першій сесії.
     Постійні комісії за дорученням селищної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку селища, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
     Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонують для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готують висновки з цих питань.
     Постійні комісії за дорученням селищного голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітетові органів, підприємств, організацій і установ комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
     Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ і організацій, що зазначені у частині першій цієї статті, необхідні матеріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).
     Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. В разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і воно є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від загального складу комісії.
     За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
     Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
     Постійна комісія для розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості та спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.
     Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед селищною радою.
Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом селищної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.
     З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку селища, селищна рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для комісій.
Стаття 3.3.2.
     Депутати селищної ради можуть об’єднуватися у депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні депутатські об’єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.
     Порядок утворення та реєстрації депутатських об’єднань, їх повноваження визначаються регламентом селищної ради.
Стаття 3.3.3.
     Посадовою особою селищної ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар ради.
     Секретар ради обирається селищною радою за пропозицією селищного голови з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.
 
Глава 3.4. Селищний голова.
 
Стаття 3.4.1.
     Селищний голова є головною посадовою особою місцевого самоврядування.
     Селищний голова за посадою очолює виконавчий комітет селищної ради та головує на засіданнях селищної ради.
     Селищний голова обирається жителями селища, які мають право голосу, строком на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.
     Селищним головою може бути обраний будь-який житель селища, який має право голосу. Порядок обрання селищного голови визначається законами України.
Стаття 3.4.2.
     Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується на момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.
     Селищний голова складає на пленарному засіданні селищної ради присягу наступного змісту:
„Я, (ім'я та прізвище), волею територіальної громади селища міського типу Смоліне обраний селищним головою, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю Смолінській територіальній громаді. 3обов’язуюсь суворо дотримуватись Конституції України і законів України, усіма своїми справами дбати про благо селища і добробут його мешканців, відстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет селища Смоліне, як у державі, так і за її межами”.
     Якщо вибори селищного голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами ради.
     Повноваження селищного голови за наявності підстав можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови визначається законом про місцеві референдуми. Рішення приймаються селищною радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів селища, що проживають на території селища і мають право голосу.
     У разі дострокового припинення повноважень селищного голови проводяться позачергові вибори селищного голови в порядку, який передбачено законами України. При достроковому припиненні повноважень селищного голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови обов’язки з організації роботи селищної ради та її виконавчого комітету здійснює секретар ради.
Стаття 3.4.3.
     Селищний голова видає розпорядження в межах своїх повноважень.
Стаття 3.4.4.
     На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів селищної ради, що передбачено законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.
Стаття 3.4.5.
     Селищний голова має заступника з питань діяльності виконавчого комітету.
Стаття 3.4.6.
     Селищний голова раз на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з жителями селища. Дату проведення звіту визначає селищний голова. Порядок проведення звіту затверджується селищною радою.
     На вимогу не менше 1/10 мешканців селища селищний голова повинен провести звіт про свою роботу не пізніше 45 днів з дня надходження такої вимоги.
 
Глава 3.5. Виконавчий комітет селищної ради.
 
Стаття 3.5.1.
     Виконавчий комітет селищної ради є виконавчим і розпорядчим органом місцевого самоврядування, який утворюється селищною радою на строк її повноважень.
     Очолює виконавчий комітет - селищний голова. У разі відсутності селищного голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків організує роботу виконавчого комітету секретар ради.
Стаття 3.5.2.
     Кількісний склад виконавчого комітету селищної ради визначається селищною радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією селищного голови. До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати селищної ради, крім секретаря ради.
     Заступники селищного голови та керуючий справами виконавчого комітету виконують свої обов’язки на постійній основі.
Стаття 3.5.3.
     Повноваження виконавчого комітету визначаються законами України та цим Статутом.
Стаття 3.5.4.
     Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним селищній раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
     Звітує за роботу виконавчого комітету селищний голова.
     Селищна рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск. Ініціатива жителів селища про розпуск виконавчого комітету повинна бути підтримана не менш як десятою частиною жителів селища, які мають право голосу. Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в місцевих засобах масової інформації.
Стаття 3.5.5.
     Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які є правомочними за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.
     Засідання виконавчого комітету скликаються селищним головою (або заступником селищного голови в разі відсутності селищного голови чи неможливості виконання ним своїх обов'язків) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
Стаття 3.5.6.
     Виконавчий комітет селищної ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються селищним головою.
 
РОЗДІЛ 4. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.
 
Глава 4.1. Система та загальні засади організації і діяльності органів самоорганізації населення.
 
Стаття 4.1.1.
     Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення селищної ради з ініціативи жителів селища.
Стаття 4.1.2.
     Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, закріплюється рішенням селищної ради і має відповідати території проживання жителів селища, які утворили цей орган.
Стаття 4.1.З.
     Строк повноважень органів самоорганізації населення визначається жителями відповідних територій селища самостійно.
Стаття 4.1.4.
     Облік органів самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом селищної ради.
Стаття 4.1.5.
     Персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.
Стаття 4.1.6.
     Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається законодавством України.
 
Глава 4.2. Порядок формування органів самоорганізації населення.
 
Стаття 4.2.1.
     Рішення про утворення органу самоорганізації населення приймаються загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території селища.
Стаття 4.2.2.
     Вибори органів самоорганізації і населення проводяться на загальних зборах громадян, які проживають на відповідній території селища. За рішенням виконавчого комітету, яке приймається на пропозиції жителів відповідної території селища, вибори органів самоорганізації населення можуть проводитися на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні по виборчих дільницях.
Стаття 4.2.3.
     За рішенням селищної ради, витрати, які пов’язані із підготовкою та проведенням виборів органів самоорганізації населення, можуть проводитися за рахунок селищного бюджету.
Стаття 4.2.4.
     Голова органу самоорганізацію населення обирається на засіданні органу або безпосередньо жителями відповідної території селища.
Стаття 4.2.5.
     Підготовка і проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюються відкрито і привселюдно.
     Результати виборів оприлюднюються в засобах масової інформації селища.
 
Глава 4.3. Здійснення повноважень органів самоорганізації населення.
 
Стаття 4.3.1.
     Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно завдавати шкоди інтересам селищної громади.
     Органи самоорганізації населення та їх голови не можуть здійснювати повноваження селищної ради.
Стаття 4.3.3.
     Органи самоорганізації населення самостійно здійснюють управління переданого їм майна і коштів у відповідності із програмами соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території.
Стаття 4.3.4.
     Органи і посадові особи місцевого самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщенням, засобами зв’язку в межах кошторису виконавчого комітету.
 
РОЗДІЛ 5. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ СЕЛИЩНОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
 
Глава 5.1. Комунальна власність селища
 
Стаття 5.1.1.
     Матеріальною і фінансовою основою селищного самоврядування, згідно з Конституцією України, є рухоме і нерухоме майно, доходи селищного бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності селищної громади, а також об’єкти спільної власності територіальних громад Маловисківського та Жовтоводського району Кіровоградської та Дніпропетровської областей, що перебувають в управлінні відповідних рад.
     Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності селища, є надбанням селищної громади і їх недоторканість захищається законодавством.
Стаття 5.1.2.
     До комунальної власності селища включається рухоме і нерухоме майно, яке зареєстроване у визначеному законодавством порядку. Перелік об’єктів комунальної власності селищної громади визначається рішенням селищної ради відповідно до законодавства. До комунальної власності селища можуть належати:
- земля та інші природні ресурси;
- комунальні підприємства селища;
- банки, страхові товариства, заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального обслуговування та інше майно, що належить селищній громаді;
- частки (паї) у майні підприємств;
- комунальний житловий та не житловий фонди селища;
- доходи місцевого бюджету селища, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити селища (органів місцевого самоврядування) в банківських установах, цінні папери, інші фінансові ресурси, що передбачені чинним законодавством;
- нерухоме майно, що передається до комунальної власності за рішенням суду;
- інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством.
     У комунальній власності селищної громади знаходяться об'єкти, що мають важливе загально селищне значення для життєзабезпечення селища, задоволення потреб селищної громади та для збереження історико-культурних об’єктів селища (селищні системи водо- і енергопостачання, інженерні комунікації, пам’ятники культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо).
     Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначається рішенням селищної ради.
Стаття 5.1.3.
     Суб'єктом права комунальної власності селища є Смолінська територіальна громада в особі селищної ради.
     Селищна рада, виконавчий комітет від імені та в інтересах територіальної громади селища, відповідно до закону, здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності селищної громади. Рішення про відчуження комунального майна приймає селищна рада.
Стаття 5.1.4.
     Оперативне управління об’єктами комунальної власності селища здійснює виконавчий комітет селищної ради, на який покладаються функції, що визначені законом України.
Стаття 5.1.5.
     Загальний контроль за використаннями об'єктів комунальної власності селища здійснює селищний голова.
     Селищний голова раз на рік інформує селищну раду про стан комунальної власності селища, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.
 
Глава 5.2. Фінансова основа селища.
 
Стаття 5.2.1.
     Фінансова основа селища складається з:
- коштів селищного бюджету;
- коштів позабюджетних (цільових) фондів;
- коштів селищної ради та виконавчого комітету;
- фінансово-кредитних ресурсів;
- страхових ресурсів;
- коштів підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності селища;
- відповідної частки коштів підприємств, організацій, які створені за пайовою участю органів селищного самоврядування;
- коштів, що отримані від приватизації комунального майна селища;
- коштів органів територіального громадського самоврядування селища.
- інших фінансових ресурсів, які передані селищу згідно чинного законодавства.
Стаття 5.2.2.
     В селищний бюджет надходять кошти згідно чинного законодавства.
     Селище має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, що заподіяні на території селища підприємствами, установами і організаціями, незалежно від їх форм власності.
 Стаття 5.2.3.
     Територіальна громада, безпосередньо або через орган самоврядування, може об’єднувати на договірних засадах, на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності з об’єктами права комунальної власності інших територіальних громад, а також кошти селищного бюджету з коштами інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ, та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.
Стаття 5.2.4.
     Селищна рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть в межах, що визначені законодавством, випускати селищні позики, цінні папери і лотереї, виступати гарантом кредитів підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності.
 
Глава 5.3. Селищний бюджет.
 
Стаття 5.3.1.
     Смт. Смоліне має власний бюджет, який розробляється, затверджується і виконується органами місцевого самоврядування самостійно, в межах їх повноважень.
     Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання селищного бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіальних громад не допускається (за винятком випадків, що передбачені законами України).
Стаття 5.3.2.
     Бюджет селища складається з поточного бюджету і бюджету розвитку.
Стаття 5.3.3.
     Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.
Стаття 5.3.4.
     Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку селища, які пов’язані із здійсненням інвестиційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, що пов’язані з розширеним відтворенням.
Стаття 5.3.5.
     В доходи селищного бюджету зараховуються:
- місцеві податки і збори, крім винятків, що передбачені законодавством;
- надходження від закріплених законодавством окремих загальнодержавних податків або їх частини, відповідно до нормативів, які затверджені у встановленому законодавством порядку;
- фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти), що передані селищу з Державного бюджету безпосередньо або розподілені через обласний чи районний бюджет;
- фінансові ресурси, які передані селищу з Державного бюджету для здійснення визначених законодавством повноважень виконавчої влади;
- доходи від приватизації комунальної власності селища;
- надходження від місцевих позик і лотерей;
- надходження від оренди цілісних майнових комплексів, окремих будівель чи приміщень, що належать до комунальної власності селища;
- прибуток підприємств, що перебувають у комунальній власності селища (або частка прибутку, яка визначена рішенням селищної ради);
- штрафи і відшкодування за екологічні збитки;
- адміністративні штрафи та штрафи за порушення ПДР;
- інші кошти, що отримані від господарської діяльності органів місцевого самоврядування;
- інші надходження, які передбачені законодавством.
     У доходній частині селищного бюджету кошти, які є необхідними для здійснення самоврядних і наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади, виділяються окремо. Селищний бюджет повинен бути достатнім для виконання функцій селищного самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.
Стаття 5.3.6.
     Видаткова частина селищного бюджету окремо передбачає видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.
     Видатки поточного бюджету окремо передбачають видатки, що пов’язані із виконанням самоврядних повноважень і видатки, що не пов’язані з виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Стаття 5.3.7.
     Доходи селищного бюджету, які отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в наслідок збільшення надходжень до бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, що передбачені законодавством. Рішення про використання таких коштів приймається селищною радою. Селищна рада може приймати рішення щодо вкладення вільних коштів (отриманих способами, що передбачені ч.1 цієї статті) в акції, цінні папери тощо.
Стаття 5.3.8.
     Контроль за виконанням бюджету здійснює виконавчий комітет та селищна рада. Контроль за використанням коштів селищного бюджету відповідними підприємствами, організаціями і установами здійснює виконавчий комітет.
 
Глава 5.4. Позабюджетні (цільові) і валютні фонди.
 
Стаття 5.4.1.
     Селищна рада може утворювати позабюджетні (цільові) і валютні фонди та визначати порядок використання коштів цих фондів у відповідності до законодавства.
     Порядок формування та використання коштів позабюджетних (цільових) і валютних фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішеннями селищної ради.
Стаття 5.4.2.
     До позабюджетних (цільових) фондів можуть за рішенням селищної ради включатися:
- добровільні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб;
- штрафи, які сплачуються підприємствами за отримання необґрунтованого прибутку в установленому порядку;
- штрафи за адміністративні правопорушення;
- інші надходження, що не суперечить чинному законодавству.
Стаття 5.4.3.
     До валютних фондів можуть за рішенням селищної ради включатися:
- добровільні благодійні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб в іноземній валюті та іноземними цінними паперами;
- відрахування від прибутків в іноземній валюті підприємств, організацій та установ, що перебувають у комунальній власності селища.
Стаття 5.4.4.
     Кошти позабюджетних (цільових) фондів перебувають на окремих банківських рахунках і не можуть бути вилучені. Вони використовуються селищним головою у порядку, який визначено селищною радою. Кошти валютних фондів використовуються виключно за рішенням селищної ради.
 
РОЗДІЛ 6. ГАРАНТІЇ СЕЛИЩНОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
 
Глава 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.
 
Стаття 6.1.1.
     Органи та посадові особи місцевого самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед селищною громадою про результати своєї роботи і надають жителям селища необхідну інформацію про ці результати.
Стаття 6.1.2.
     Жителі селища мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб селищного самоврядування, яка може включати відомості про:
- структуру та чисельний склад органів місцевого самоврядування;
- компетенцію органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
- призначення та звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування;
- зміст актів та інших документів, що приймаються в системі місцевого самоврядування;
- поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
- позицію цих органів і посадових осіб в найважливіших питань життя селища;
- іншу інформацію, згідно чинного законодавства.
     Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються селищною радою та селищним головою.
Стаття 6.1.3.
     Всі посадові особи місцевого самоврядування повинні проводити прийом жителів селища з особистих питань згідно відповідних графіків.
Стаття 6.1.4.
     Всі органи і посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти забезпеченню додержання прав, законних інтересів об’єднань громадян, які є легалізованими згідно чинного законодавства.
 
Глава 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами.
 
Стаття 6.2.1.
     Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і чинного законодавства. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється згідно з законодавством.
Стаття 6.2.2.
     Шкода, яка завдана юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування відшкодовуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень або дій, або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, який встановлено законодавством.
     Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, які виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування вирішуються у судовому порядку.
Стаття 6.2.3.
     Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за виконання визначеним законодавством повноважень органів виконавчої влади.
 
РОЗДІЛ 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 
Глава 7.1. Порядок прийняття і реєстрації Статуту.
 
Стаття 7.1.1.
     Статут приймається на засіданні селищної ради більшістю голосів депутатів від загального складу селищної ради після обговорення громадою селища.
Стаття 7.1.2.
     Статут набирає чинності після державної реєстрації в Маловисківському міському управлінні юстиції.
     Статут є постійно діючим нормативно-правовим актом і не підлягає перезатвердженню черговим складом Смолінської селищної ради.
 
Глава 7.2. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.
 
Стаття 7.2.1.
     Зміни та доповнення до Статуту, у тому числі у разі змін законодавства, здійснюються селищною радою.
Стаття 7.2.2.
     Право внесення проектів змін та доповнень до Статуту мають селищний голова, постійні комісії селищної ради, депутати селищної ради, група жителів селища в порядку місцевої ініціативи. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймаються селищною радою не пізніше 3 місяців після подання відповідних проектів.
Стаття 7.2.3.
     Про внесення змін до Статуту селищна рада у 5-денний термін повідомляє Маловисківське міське управління юстиції.
 
Глава 7.3. Контроль за виконанням Статуту та його зберігання.
 
Стаття 7.3.1.
     Контроль за виконанням Статуту здійснює селищна рада.
Стаття 7.3.2.
     Статут у трьох ідентичних примірниках, кожний з правом оригіналу, зберігається у селищного голови, у селищній раді та в Маловисківському міському Управлінні юстиції.
«ЗАДВЕРДЖЕНО»
Рішенням п’ятдесят третьої сесії
Смолінської селищної ради
п’ятого скликання
Маловисківського району
Кіровоградської області
від  19.03.2010 р. №652
                                                                                                      
СТАТУТ
територіальної громади селища міського типу Смоліне
Маловисківського району
Кіровоградської області
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 
Глава 1.1. Загальна характеристика селища міського типу.
 
Стаття 1.1.1.
     Селище міського типу (надалі cмт) Смоліне є самостійною адміністративно-територіальною одиницею, в межах якого громада здійснює місцеве самоврядування і яке має органи селищного самоврядування, свою комунальну власність і свій місцевий бюджет.
     Перші згадки про село Уманське, пізніше перейменоване на Янопіль, а згодом на Березівку з’явились в 1790 році, після закінчення російсько-турецької війни та ліквідації Запоріжської Січі, коли масово почала заселятись територія Дикого Поля. В 1966 році в районі села Березівки після проведення попередніх геологічних досліджень почали народжуватись  Смолінська шахта та селище для шахтарів, яке поступово, від вагончиків та бараків геолого-розвідувальної партії - 47 (згодом геолого - розвідувальна експедиція) розросталось в  сучасний населений пункт міського типу.  В 1971 році було розпочато будівництво піонерського (першого) селища, яке згодом було назване селищем „Будівельників”. Нині це вулиці Будівельників та Шкільна. 4.12.1973 року було закладено перший блок стін першого житлового будинку населеного пункту, якому 20 липня 1976 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР присвоєно найменування – селище Смоліне в честь головного геолога ГРЕ-47, лауреата Ленінської премії Героя соціалістичної праці Смоліна Миколи Васильовича. 10.08.1976 року рішенням виконавчого комітету Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих за № 338 селищу було надано статус селища міського типу. Офіційною датою створення Смолінської шахти є 28 квітня 1972 року.
Стаття 1.1.2.
      Територія, в межах якої здійснюється місцеве самоуправління, визначається адміністративно-територіальними межами селища. Будь-які зміни селищної межі повинні здійснюватись у відповідності із чинним законодавством.
Стаття 1.1.З.
      Розпорядження землею в адміністративно-територіальних межах смт здійснюється селищною радою у відповідності з місцевими правилами забудови, містобудівною документацією, згідно з Земельним кодексом та іншими чинними законодавчими актами.
      Це право може бути частково делеговане виконавчому комітетові селищної ради. Рішення про віднесення земель смт до різних категорій: селищної забудови, сільськогосподарського призначення, рекреації тощо - приймається селищною радою.
 Стаття 1.1.4.
      Орган місцевого самоврядування смт Смоліне може об’єднуватися з органи місцевого самоврядування інших міст, сіл, селищ України в асоціації, фонди, союзи тощо.
Стаття 1.1.5.
      Орган місцевого самоврядування смт Смоліне на договірних засадах може вступати у відносини з органами місцевого самоврядування інших міст, сіл, селищ України, а також міст, сіл, селищ зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо), органів місцевого самоврядування.
Стаття 1.1.6.
      Асоціаціям та іншим об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися повноваження органів місцевого самоврядування.
Стаття 1.1.7.
     Територіальна громада селища може мати свою символіку - Герб, Прапор, положення про використання яких затверджується селищною радою.
Стаття 1.1.8.
     Святковим днем Селища міського типу Смоліне є 20 липня – „День Селища”.
 
Глава 1.2. Правова основа Статуту.
 
Стаття 1.2.1.
     Статут територіальної громади приймається селищною радою більшістю депутатів від загального складу ради. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування приймаються у відповідності до законодавства та цього Статуту. Дія Статуту поширюється на всю територію селища.
Стаття 1.2.2.
     Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншим законам України.
Стаття 1.2.3.
     Тлумачення положень Статуту може давати тільки Смолінська селищна рада. Рішення ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов’язковим для застосування і виконання в межах території селища.
Стаття 1.2.4.
     Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється селищною радою. Рішення селищної ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються 6ільшістю депутатів від загального складу селищної ради.
Пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту вносяться до селищної ради групою депутатів ради (підписані не менш як десятьма депутатами), селищним головою або групою жителів селища в порядку місцевої  ініціативи (підписані не менш як 500 жителями селища).
     Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України, вносяться селищною радою за пропозицією селищного голови в двомісячний термін після набуття чинності цих актів ( або в строки, визначені цими актами).
 
Глава 1.3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами, організаціями.
 
Стаття 1.3.1.
     Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію селища, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку селища і реалізації в ньому функцій виконавчої влади.
Органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють свої функції незалежно від органів виконавчої влади.
     Органи державної виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, які віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм селищною радою повноважень, та в інших випадках, що передбачені законами України. Органи і посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів державної виконавчої влади відповідним органам виконавчої влади.
     Селищний голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування з органами виконавчої влади.
Стаття 1.3.2.
     Органи і посадові особи місцевого самоврядування сприяють районним органам судової влади і прокуратури, юстиції, служби безпеки України, внутрішніх справ України, адвокатури в їх діяльності, надають, в передбачених законодавством випадках, допомогу в здійсненні їх функцій.
     Селищний голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування з органами судової влади і прокуратури.
Стаття 1.3.3.
     Взаємовідносини органів і посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території смт, базуються на дотриманні законодавства і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій.
     По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності місцевої громади, відповідні органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють такі функції:
- утворюють, реорганізують, перепрофілюють та ліквідують підприємства, установи і організації комунальної власності місцевої громади в порядку, який визначено чинним законодавством, призначають та звільняють з посади їх керівників;
- визначають мету, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створених підприємств, установ і організацій;
- встановлюють в порядку і в межах, що визначені законодавством, тарифи щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності місцевої громади;
- приймають рішення в межах, що визначені законодавством, про відчуження, об’єктів комунальної власності;
- встановлюють для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності місцевої громади, розмір частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до селищного бюджету;
- контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій селища в порядку, який визначено чинним законодавством;
- інші функції, що передбачені чинним законодавством та цим Статутом.
      З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності місцевої громади, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої відносини на договірній, податковій основі. При цьому органи і посадові особи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, які визначено законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:
- надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до селищного бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і ультурного розвитку селища;
- встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку селища;
- залучення підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку селища;
- розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), які є необхідними для місцевої громади;
- залучення підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності місцевої громади, до надання населенню побутових , комунальних, транспортних послуг та послуг зв’язку;
- залучення підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості, будівельних матеріалів; у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
- інших питань, що передбачені чинним законодавством.
 
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА СЕЛИЩНОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
 
Глава 2.1. Загальні засади формування І функціонування системи місцевого самоврядування.
 
Стаття 2.1.1.
     Система місцевого самоврядування визначається Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
     Система місцевого самоврядування включає:
- селищну громаду - первинний суб’єкт місцевого самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування;
- селищну раду - представницький орган місцевого самоврядування;
- селищного голову;
- виконавчий орган селищної ради;
- органи самоорганізації населення.
Стаття 2.1.2.
     Розмежування повноважень між елементами системи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
 
Глава 2.2. Територіальна громада селища.
 
Стаття 2.2.1.
     Територіальну громаду селища міського типу Смоліне складають жителі селища, що постійно проживають в межах селища.
Стаття 2.2.2.
     Мешканцями територіальної громади з правом голосу вважаються ті, хто відповідає вимогам Закону України „Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” стосовно осіб, які користуються правом голосу на місцевих виборах.
     Мешканцями територіальної громади без права голосу є особи з постійним місцем проживання на її території, які не відповідають вимогам названого вище закону.
Стаття 2.2.3.
     Особам, які мають визначні заслуги перед територіальною громадою селища та внесли суттєвий вклад в його соціально-економічний та культурний розвиток, за рішенням селищної ради може бути присвоєно звання „Почесний громадянин селища міського типу Смоліне”.
     Звання Почесного громадянина селища присвоюється незалежно від громадянства особи та місця її проживання.
     Підстави та порядок присвоєння звання Почесного громадянина селища, його статус визначається Положенням про Почесне громадянство селища, яке затверджується рішенням селищної ради.
     Смолінська селищна рада може заснувати відзнаки, якими нагороджуються жителі селища, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед селищем та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток селища.
     Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, що нагороджені цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки селища, яке затверджується рішенням селищної ради.
Стаття 2.2.4.
     Жителі селища здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.
Стаття 2.2.5.
     Право жителів селища брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізоване в наступних формах:
- селищний референдум;
- вибори депутатів селищної ради, депутатів Кіровоградської обласної ради, депутатів Маловисківської районної ради та селищного голови (місцеві вибори);
- загальні збори громадян за місцем проживання;
- колективні та індивідуальні звернення жителів селища до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
- громадські слухання;
- місцеві ініціативи;
- участь у роботі органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборчих посадах місцевого самоврядування;
- інші форми, що не заборонені законом.
Стаття 2.2.6.
     Вищими формами безпосереднього здійснення селищною громадою місцевого самоврядування є селищний референдум і місцеві вибори.
 
Глава 2.3. Селищний референдум.
 
Стаття 2.3.1.
     Селищний референдум - це прийняття рішення з питань, що віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів селища, які мають право голосу.
     Селищний референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення селищною громадою важливих питань, що віднесені до відання місцевого самоврядування. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, які віднесені законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження селищного бюджету та встановлення місцевих податків.
     Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання місцевого самоврядування, але мають важливе значення для селищної ради, соціально-економічного та культурного розвитку селища можуть бути винесені на селищний консультативний референдум, наслідки якого не мають обов’язкового характеру.
Стаття 2.3.2.
     Участь у селищному референдумі є вільною: Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у місцевому референдумі.
Стаття 2.3.3.
     Рішення про проведення місцевого референдуму приймає селищна рада на вимогу депутатів селищної ради.
     Селищний референдум за місцевою ініціативою проводиться на вимогу не менш як 10 відсотків жителів селища, які постійно проживають на даній території і мають право голосу.
Стаття 2.3.4.
     Порядок підготовки та проведення селищного референдуму визначається Законом України.
Стаття 2.3.5.
     Рішення селищного референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів селища, які взяли участь у голосуванні.
     Рішення селищного референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою місцевого самоврядування або державної влади.    
     Рішення селищного референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення селищного референдуму протягом десяти днів після його проведення.   
     Рішення селищного референдуму набувають чинності з моменту опублікування.
     Результати голосування по консультативному селищному референдуму публікуються в місцевій газеті та у десятиденний термін доводяться до органів і посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму.
 
Глава 2.4. Місцеві вибори.
 
Стаття 2.4.1.
     Місцеві вибори - це обрання депутатів селищної ради, депутатів Кіровоградської обласної ради, депутатів Маловисківської районної ради та селищного голови шляхом голосування жителів селища, які мають право голосу.
Стаття 2.4.2.
     Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах.
Стаття 2.4.3.
     Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.
 
Глава 2.5. Загальні збори громадян за місцем проживання.
 
Стаття 2.5.1.
     Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються за будинками, вулицями селища або іншими внутрішньо- селищними територіальними утвореннями з метою:
- обговорення питань загально селищного значення;
- обговорення питань, що віднесені до відання загально селищних органів місцевого самоврядування, які мають важливе значення для відповідних жителів, та подання пропозицій з цих питань;
- створення органів самоорганізації населення;
- заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб місцевого самоврядування населення;
- прийняття рішення про участь на громадських засадах жителів селища в роботах з благоустрою, сприянні охороні громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам’ятників історії і культури, наданню допомоги соціально незахищеним членам громади;
- прийняття рішення про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;
- прийняття рішення про добровільні внески та пожертви відповідних жителів селища на громадські потреби;
-   обговорення питань про перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які планує надавати місцеве комунальне підприємство;
- вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства.
Стаття 2.5.2.
     У випадках, коли через занадто велику прогнозовану чисельність присутніх на загальних зборах неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням виконавчого комітету селищної ради для обговорення питань і їх вирішення, які передбачені законами України та цим Статутом, скликаються збори представників відповідних жителів селища.
     Норми представництва на ці збори встановлюються селищним головою.
Стаття 2.5.3.
     У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, селищний голова, депутати селищної ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян та підприємств.
Стаття 2.5.4.
     Загальні збори громадян скликаються селищним головою за власною ініціативою або з ініціативи депутатів селищної ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення.
     Загальні збори громадян можуть також скликатися селищним головою за пропозицією не менш як 1/5 від загальної кількості відповідних жителів, що мають право голосу на місцевих виборах. Розпорядження селищного голови про скликання загальних зборів громадян оприлюднюється не пізніше як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на їх обговорення.
Стаття 2.5.5.
     Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менш 1/3 відповідних жителів селища.
     На загальних зборах громадян головує селищний голова чи особа, що виконує обов’язки селищного голови.
     Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар зборів.
     Порядок денний загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією селищного голови. Селищний голова, селищна рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.
Стаття 2.5.6.
     Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.
До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання.
Стаття 2.5.7.
     Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення.    
     Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території, та підписуються головою і секретарем загальних зборів громадян.
Стаття 2.5.3.
     Рішення загальних зборів громадян є обов'язковими для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами місцевого самоврядування.   
     Рішення зборів, які прийняті з питань, що мають важливе значення для селищної територіальної громади з питань, віднесених до компетенції органів державної влади або органів місцевого самоврядування, мають рекомендаційний характер.
 
Глава 2.6. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування.
 
Стаття 2.6.1.
     Жителі селища незалежно від їх віку та громадянства мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
     Жителі селища мають право особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їх посадових і службових осіб з питань, що віднесені до відання місцевого самоврядування.
Стаття 2.6.2.
     Колективні звернення, які підписані більш як п’ятдесятьма жителями селища, розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку.
     Інформація про колективні звернення, які підписані більш як п'ятьмастами жителями селища негайно передається до селищної ради (у випадку, якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб селищного самоврядування).
     Колективні звернення жителів селища можуть мати на меті:
- внесення до селищної ради, селищного голови, виконавчого комітету селищної ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку селища чи окремих його територій;
- аналіз роботи селищного голови, селищної ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком селища чи окремих його територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, які віднесені чинним законодавством України до відання місцевого самоврядування;
- порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;
- порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого самоврядування;
- та інше.
 
Глава 2.7. Громадські слухання.
 
Стаття 2.7.1.
     Метою громадських слухань є досягнення прозорості дій влади, рада з громадою по актуальним проблемам селища та здійснення контролю за роботою депутатів селищної ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Стаття 2.7.2.
     Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи селищного голови, селищної ради або її постійної комісії, органів самоорганізації населення та з Ініціативи жителів селища.
     Громадські слухання з ініціативи жителів селища можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш як п'ятьмастами жителями селища.
Стаття 2.7.3.
     На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати селищної ради, керівники органів самоорганізації населення, представники селищних осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що обговорюється.
Стаття 2.7.4.
     На громадських слуханнях:
- заслуховуються доповіді і інформація про роботу селищного голови, селищної ради, постійних комісій селищної ради, окремих депутатів, виконавчих органів селищної ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;
- обговорюються проекти рішень селищної ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що віднесені до відання місцевого самоврядування;
-   обговорюються питання по переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які планує надавати місцеве комунальне підприємство, для обговорення цих питань достатньо загальних громадських слухань;
- порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
Стаття 2.7.5.
     Підготовку та проведення громадських слухань забезпечують посадові особи місцевого самоврядування або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, винесені на громадські слухання.
Стаття 2.7.6.
     Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі селища сповіщаються виконавчим комітетом селищної ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення через місцеві засоби масової інформації.
     Громадські слухання можуть проводитись на загальних зборах громадян.
Стаття 2.7.7.
     На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.
     До протоколу може додаватися інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.
     Веде протокол секретаріат, обраний на громадських слуханнях.
     Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення, та особою, яка веде протокол, і передається селищному голові.
Стаття 2.7.8.
     Пропозиції вважаються внесеними за результатами громадського слухання на розгляд сесії селищної ради, якщо за них проголосувало більше половини жителів селища, які взяли в них участь.
     Про результати громадського слухання селищна рада інформує жителів селища в десятиденний строк.
 
Глава 2.8. Місцеві ініціативи.
 
Стаття 2.8.1.
     Члени селищної громади мають право ініціювати розгляд селищною радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-яких питань, що віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування. Місцева ініціатива передбачає внесення до селищної ради проекту нормативно-правового акту з питань, які належать до її відання.
Стаття 2.8.2.
     Суб'єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів селищної громади чи громадська організація (чисельністю не менше 20 осіб). Проекти нормативно-правових актів, які внесені в порядку місцевої ініціативи та підтримані підписами не менш як 10 відсотків жителів селища, що мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії селищної ради. Ініціативна група на протязі 10 календарних днів з дня її створення повинна письмово повідомити секретаря селищної ради про своє створення та мету своєї діяльності, а громадська організація - зареєструватись чи легалізуватись згідно чинного законодавства.
Стаття 2.8.3.
     Рішення, що прийняті селищною радою з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, що визначається селищною радою.
 
Глава 2.9. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування.
 
Стаття 2.9.1.
     Жителі селища мають право бути присутніми на відкритих засіданнях селищної ради.
     Особи, що виявили бажання відвідати сесію селищної ради повинні не пізніше як за день до її відкриття подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради, на якого покладається обов'язок організовувати такі відвідування.
     Відмова жителям селища у відвіданні сесії селищної ради, яка не пов’язана з організаційними чи технічними питаннями, повинна бути оформлена у письмовій формі. Жителі селища мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях у зв’язку з розробкою програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм міського розвитку, місцевих правил забудови, зміною тарифів на комунальні та інші послуги,  проектів рішень ради з питань, які становлять суттєвий громадський інтерес та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
     При обговоренні питань, що винесені на громадські слухання жителям селища, їм повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.
Стаття 2.9.2.
     Жителі селища мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, які пов’язані з реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.
     Жителі селища мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.
 
Глава 2.10. Інші форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування.
 
Стаття 2.10.1.
     Перелік форм участі жителів селища у здійсненні місцевого самоврядування, що визначено цим Статутом, не є вичерпним.
     Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів селища у здійсненні місцевого самоврядування.
 
РОЗДІЛ 3. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
 
Глава 3.1. Загальні засади побудови системи органів місцевого самоврядування.
 
Стаття 3.1.1.
    Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування включає:
- представницький орган місцевого самоврядування - селищну раду;
- селищного голову;
- виконавчі органи місцевого самоврядування – виконавчий комітет селищної ради.

Стаття 3.1.2.
    Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед селищною громадою.
 
Глава 3.2. Селищна рада.
 
Стаття 3.2.1.
     Селищна рада є представницьким органом місцевого самоврядування – єдиним органом представницької влади селищної ради.
Стаття 3.2.2.
     Селищна рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів селищної ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.
Стаття 3.2.3.
     Загальний склад селищної ради встановлюється в межах, що визначені законодавством, рішенням селищної ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів селищної ради.
     Крім депутатів до складу селищної ради входить за посадою селищний голова.
Стаття 3.2.4.
     Депутат селищної ради - особа, яка шляхом вільних виборів наділяється селищною громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції місцевого самоврядування, що віднесені законодавством до відання селищної ради. Депутат селищної ради здійснює свої повноваження, як правило, на громадських засадах. Селищна рада може прийняти рішення щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають в раді виборні посади на постійній основі. Грошова винагорода депутатів, які працюють в селищній раді на постійній основі, виплачується з селищного бюджету в розмірах, які визначаються рішенням ради.
     Депутат селищної ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборні посади в системі місцевого самоврядування.
     Депутат селищної ради складає присягу такого змісту:
„Вступаючи в права депутата Смолінської селищної ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо селища міського типу Смоліне та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, Статуту територіальної громади смт Смоліне, виконувати свої обов’язки в інтересах селищної територіальної громади”.
     Повноваження депутатів селищної ради припиняються одночасно із припиненням повноважень селищної ради у випадках та у порядку, що передбачені законами України.
Стаття 3.2.5.
     Строк повноважень селищної ради - чотири роки. Селищна рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від встановленого радою складу.
     Повноваження селищної ради починаються з моменту офіційного повідомлення селищною виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів.
     Повноваження селищної ради припиняються в день офіційного оголошення селищною територіальною виборчою комісією про обрання селищної ради нового скликання.
     Підстави і порядок дострокового припинення повноважень селищної ради визначаються законами України.
Стаття 3.2.6.
     Основною організаційною формою селищної ради є її сесія.
     Сесія складається з пленарних засідань, а також - засідань постійних та інших комісій.
    Сесія селищної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
    Порядок скликання чергових та позачергових сесій селищної ради визначається законами України.
     На сесіях селищна рада розглядає найважливіші питання, які віднесені до відання місцевого самоврядування, за виключенням питань, які у відповідності із принципом розподілу влади віднесені до відання селищного голови і виконавчого органу селищної ради.
     Пропозиції до порядку денного сесії селищної ради можуть вноситися селищним головою, депутатами селищної ради, постійними комісіями селищної ради, виконавчим комітетом селищної ради, головами обласної та районної ради або загальними зборами громадян за місцем проживання. Порядок підготовки і розгляду на сесіях селищної ради питань порядку денного, а також розклад її пленарних засідань визначаються регламентом селищної ради.
Сесії селищної ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі селища, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій.
     Селищна рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Рішення селищної ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.
     Порядок і процедура прийняття рішень селищною радою визначаються її регламентом.
     Прийняті на сесії рішення селищної ради підписуються селищним головою.  
     Рішення селищної ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в десятиденний строк з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо селищною радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.
 
Глава 3.3. Постійні комісії селищної ради.
 
Стаття 3.3.1.
     Постійні комісії селищної ради є органами, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які віднесені до відання ради та для здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради, її виконавчих органів.
     До складу постійної комісії входять її голова, члени комісії і секретар. Перелік постійних комісій та її персональний склад визначаються новообраною селищною радою на першій сесії.
     Постійні комісії за дорученням селищної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку селища, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
     Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонують для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готують висновки з цих питань.
     Постійні комісії за дорученням селищного голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітетові органів, підприємств, організацій і установ комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
     Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ і організацій, що зазначені у частині першій цієї статті, необхідні матеріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).
     Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. В разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і воно є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від загального складу комісії.
     За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
     Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
     Постійна комісія для розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості та спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.
     Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед селищною радою.
Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом селищної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.
     З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку селища, селищна рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для комісій.
Стаття 3.3.2.
     Депутати селищної ради можуть об’єднуватися у депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні депутатські об’єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.
     Порядок утворення та реєстрації депутатських об’єднань, їх повноваження визначаються регламентом селищної ради.
Стаття 3.3.3.
     Посадовою особою селищної ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар ради.
     Секретар ради обирається селищною радою за пропозицією селищного голови з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.
 
Глава 3.4. Селищний голова.
 
Стаття 3.4.1.
     Селищний голова є головною посадовою особою місцевого самоврядування.
     Селищний голова за посадою очолює виконавчий комітет селищної ради та головує на засіданнях селищної ради.
     Селищний голова обирається жителями селища, які мають право голосу, строком на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.
     Селищним головою може бути обраний будь-який житель селища, який має право голосу. Порядок обрання селищного голови визначається законами України.
Стаття 3.4.2.
     Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується на момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.
     Селищний голова складає на пленарному засіданні селищної ради присягу наступного змісту:
„Я, (ім'я та прізвище), волею територіальної громади селища міського типу Смоліне обраний селищним головою, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю Смолінській територіальній громаді. 3обов’язуюсь суворо дотримуватись Конституції України і законів України, усіма своїми справами дбати про благо селища і добробут його мешканців, відстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет селища Смоліне, як у державі, так і за її межами”.
     Якщо вибори селищного голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами ради.
     Повноваження селищного голови за наявності підстав можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови визначається законом про місцеві референдуми. Рішення приймаються селищною радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів селища, що проживають на території селища і мають право голосу.
     У разі дострокового припинення повноважень селищного голови проводяться позачергові вибори селищного голови в порядку, який передбачено законами України. При достроковому припиненні повноважень селищного голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови обов’язки з організації роботи селищної ради та її виконавчого комітету здійснює секретар ради.
Стаття 3.4.3.
     Селищний голова видає розпорядження в межах своїх повноважень.
Стаття 3.4.4.
     На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів селищної ради, що передбачено законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.
Стаття 3.4.5.
     Селищний голова має заступника з питань діяльності виконавчого комітету.
Стаття 3.4.6.
     Селищний голова раз на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з жителями селища. Дату проведення звіту визначає селищний голова. Порядок проведення звіту затверджується селищною радою.
     На вимогу не менше 1/10 мешканців селища селищний голова повинен провести звіт про свою роботу не пізніше 45 днів з дня надходження такої вимоги.
 
Глава 3.5. Виконавчий комітет селищної ради.
 
Стаття 3.5.1.
     Виконавчий комітет селищної ради є виконавчим і розпорядчим органом місцевого самоврядування, який утворюється селищною радою на строк її повноважень.
     Очолює виконавчий комітет - селищний голова. У разі відсутності селищного голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків організує роботу виконавчого комітету секретар ради.
Стаття 3.5.2.
     Кількісний склад виконавчого комітету селищної ради визначається селищною радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією селищного голови. До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати селищної ради, крім секретаря ради.
     Заступники селищного голови та керуючий справами виконавчого комітету виконують свої обов’язки на постійній основі.
Стаття 3.5.3.
     Повноваження виконавчого комітету визначаються законами України та цим Статутом.
Стаття 3.5.4.
     Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним селищній раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
     Звітує за роботу виконавчого комітету селищний голова.
     Селищна рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск. Ініціатива жителів селища про розпуск виконавчого комітету повинна бути підтримана не менш як десятою частиною жителів селища, які мають право голосу. Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в місцевих засобах масової інформації.
Стаття 3.5.5.
     Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які є правомочними за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.
     Засідання виконавчого комітету скликаються селищним головою (або заступником селищного голови в разі відсутності селищного голови чи неможливості виконання ним своїх обов'язків) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
Стаття 3.5.6.
     Виконавчий комітет селищної ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються селищним головою.
 
РОЗДІЛ 4. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.
 
Глава 4.1. Система та загальні засади організації і діяльності органів самоорганізації населення.
 
Стаття 4.1.1.
     Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення селищної ради з ініціативи жителів селища.
Стаття 4.1.2.
     Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, закріплюється рішенням селищної ради і має відповідати території проживання жителів селища, які утворили цей орган.
Стаття 4.1.З.
     Строк повноважень органів самоорганізації населення визначається жителями відповідних територій селища самостійно.
Стаття 4.1.4.
     Облік органів самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом селищної ради.
Стаття 4.1.5.
     Персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.
Стаття 4.1.6.
     Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається законодавством України.
 
Глава 4.2. Порядок формування органів самоорганізації населення.
 
Стаття 4.2.1.
     Рішення про утворення органу самоорганізації населення приймаються загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території селища.
Стаття 4.2.2.
     Вибори органів самоорганізації і населення проводяться на загальних зборах громадян, які проживають на відповідній території селища. За рішенням виконавчого комітету, яке приймається на пропозиції жителів відповідної території селища, вибори органів самоорганізації населення можуть проводитися на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні по виборчих дільницях.
Стаття 4.2.3.
     За рішенням селищної ради, витрати, які пов’язані із підготовкою та проведенням виборів органів самоорганізації населення, можуть проводитися за рахунок селищного бюджету.
Стаття 4.2.4.
     Голова органу самоорганізацію населення обирається на засіданні органу або безпосередньо жителями відповідної території селища.
Стаття 4.2.5.
     Підготовка і проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюються відкрито і привселюдно.
     Результати виборів оприлюднюються в засобах масової інформації селища.
 
Глава 4.3. Здійснення повноважень органів самоорганізації населення.
 
Стаття 4.3.1.
     Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно завдавати шкоди інтересам селищної громади.
     Органи самоорганізації населення та їх голови не можуть здійснювати повноваження селищної ради.
Стаття 4.3.3.
     Органи самоорганізації населення самостійно здійснюють управління переданого їм майна і коштів у відповідності із програмами соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території.
Стаття 4.3.4.
     Органи і посадові особи місцевого самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщенням, засобами зв’язку в межах кошторису виконавчого комітету.
 
РОЗДІЛ 5. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ СЕЛИЩНОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
 
Глава 5.1. Комунальна власність селища
 
Стаття 5.1.1.
     Матеріальною і фінансовою основою селищного самоврядування, згідно з Конституцією України, є рухоме і нерухоме майно, доходи селищного бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності селищної громади, а також об’єкти спільної власності територіальних громад Маловисківського та Жовтоводського району Кіровоградської та Дніпропетровської областей, що перебувають в управлінні відповідних рад.
     Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності селища, є надбанням селищної громади і їх недоторканість захищається законодавством.
Стаття 5.1.2.
     До комунальної власності селища включається рухоме і нерухоме майно, яке зареєстроване у визначеному законодавством порядку. Перелік об’єктів комунальної власності селищної громади визначається рішенням селищної ради відповідно до законодавства. До комунальної власності селища можуть належати:
- земля та інші природні ресурси;
- комунальні підприємства селища;
- банки, страхові товариства, заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального обслуговування та інше майно, що належить селищній громаді;
- частки (паї) у майні підприємств;
- комунальний житловий та не житловий фонди селища;
- доходи місцевого бюджету селища, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити селища (органів місцевого самоврядування) в банківських установах, цінні папери, інші фінансові ресурси, що передбачені чинним законодавством;
- нерухоме майно, що передається до комунальної власності за рішенням суду;
- інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством.
     У комунальній власності селищної громади знаходяться об'єкти, що мають важливе загально селищне значення для життєзабезпечення селища, задоволення потреб селищної громади та для збереження історико-культурних об’єктів селища (селищні системи водо- і енергопостачання, інженерні комунікації, пам’ятники культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо).
     Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначається рішенням селищної ради.
Стаття 5.1.3.
     Суб'єктом права комунальної власності селища є Смолінська територіальна громада в особі селищної ради.
     Селищна рада, виконавчий комітет від імені та в інтересах територіальної громади селища, відповідно до закону, здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності селищної громади. Рішення про відчуження комунального майна приймає селищна рада.
Стаття 5.1.4.
     Оперативне управління об’єктами комунальної власності селища здійснює виконавчий комітет селищної ради, на який покладаються функції, що визначені законом України.
Стаття 5.1.5.
     Загальний контроль за використаннями об'єктів комунальної власності селища здійснює селищний голова.
     Селищний голова раз на рік інформує селищну раду про стан комунальної власності селища, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.
 
Глава 5.2. Фінансова основа селища.
 
Стаття 5.2.1.
     Фінансова основа селища складається з:
- коштів селищного бюджету;
- коштів позабюджетних (цільових) фондів;
- коштів селищної ради та виконавчого комітету;
- фінансово-кредитних ресурсів;
- страхових ресурсів;
- коштів підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності селища;
- відповідної частки коштів підприємств, організацій, які створені за пайовою участю органів селищного самоврядування;
- коштів, що отримані від приватизації комунального майна селища;
- коштів органів територіального громадського самоврядування селища.
- інших фінансових ресурсів, які передані селищу згідно чинного законодавства.
Стаття 5.2.2.
     В селищний бюджет надходять кошти згідно чинного законодавства.
     Селище має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, що заподіяні на території селища підприємствами, установами і організаціями, незалежно від їх форм власності.
 Стаття 5.2.3.
     Територіальна громада, безпосередньо або через орган самоврядування, може об’єднувати на договірних засадах, на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності з об’єктами права комунальної власності інших територіальних громад, а також кошти селищного бюджету з коштами інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ, та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.
Стаття 5.2.4.
     Селищна рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть в межах, що визначені законодавством, випускати селищні позики, цінні папери і лотереї, виступати гарантом кредитів підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності.
 
Глава 5.3. Селищний бюджет.
 
Стаття 5.3.1.
     Смт. Смоліне має власний бюджет, який розробляється, затверджується і виконується органами місцевого самоврядування самостійно, в межах їх повноважень.
     Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання селищного бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіальних громад не допускається (за винятком випадків, що передбачені законами України).
Стаття 5.3.2.
     Бюджет селища складається з поточного бюджету і бюджету розвитку.
Стаття 5.3.3.
     Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.
Стаття 5.3.4.
     Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку селища, які пов’язані із здійсненням інвестиційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, що пов’язані з розширеним відтворенням.
Стаття 5.3.5.
     В доходи селищного бюджету зараховуються:
- місцеві податки і збори, крім винятків, що передбачені законодавством;
- надходження від закріплених законодавством окремих загальнодержавних податків або їх частини, відповідно до нормативів, які затверджені у встановленому законодавством порядку;
- фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти), що передані селищу з Державного бюджету безпосередньо або розподілені через обласний чи районний бюджет;
- фінансові ресурси, які передані селищу з Державного бюджету для здійснення визначених законодавством повноважень виконавчої влади;
- доходи від приватизації комунальної власності селища;
- надходження від місцевих позик і лотерей;
- надходження від оренди цілісних майнових комплексів, окремих будівель чи приміщень, що належать до комунальної власності селища;
- прибуток підприємств, що перебувають у комунальній власності селища (або частка прибутку, яка визначена рішенням селищної ради);
- штрафи і відшкодування за екологічні збитки;
- адміністративні штрафи та штрафи за порушення ПДР;
- інші кошти, що отримані від господарської діяльності органів місцевого самоврядування;
- інші надходження, які передбачені законодавством.
     У доходній частині селищного бюджету кошти, які є необхідними для здійснення самоврядних і наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади, виділяються окремо. Селищний бюджет повинен бути достатнім для виконання функцій селищного самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.
Стаття 5.3.6.
     Видаткова частина селищного бюджету окремо передбачає видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.
     Видатки поточного бюджету окремо передбачають видатки, що пов’язані із виконанням самоврядних повноважень і видатки, що не пов’язані з виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Стаття 5.3.7.
     Доходи селищного бюджету, які отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в наслідок збільшення надходжень до бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, що передбачені законодавством. Рішення про використання таких коштів приймається селищною радою. Селищна рада може приймати рішення щодо вкладення вільних коштів (отриманих способами, що передбачені ч.1 цієї статті) в акції, цінні папери тощо.
Стаття 5.3.8.
     Контроль за виконанням бюджету здійснює виконавчий комітет та селищна рада. Контроль за використанням коштів селищного бюджету відповідними підприємствами, організаціями і установами здійснює виконавчий комітет.
 
Глава 5.4. Позабюджетні (цільові) і валютні фонди.
 
Стаття 5.4.1.
     Селищна рада може утворювати позабюджетні (цільові) і валютні фонди та визначати порядок використання коштів цих фондів у відповідності до законодавства.
     Порядок формування та використання коштів позабюджетних (цільових) і валютних фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішеннями селищної ради.
Стаття 5.4.2.
     До позабюджетних (цільових) фондів можуть за рішенням селищної ради включатися:
- добровільні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб;
- штрафи, які сплачуються підприємствами за отримання необґрунтованого прибутку в установленому порядку;
- штрафи за адміністративні правопорушення;
- інші надходження, що не суперечить чинному законодавству.
Стаття 5.4.3.
     До валютних фондів можуть за рішенням селищної ради включатися:
- добровільні благодійні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб в іноземній валюті та іноземними цінними паперами;
- відрахування від прибутків в іноземній валюті підприємств, організацій та установ, що перебувають у комунальній власності селища.
Стаття 5.4.4.
     Кошти позабюджетних (цільових) фондів перебувають на окремих банківських рахунках і не можуть бути вилучені. Вони використовуються селищним головою у порядку, який визначено селищною радою. Кошти валютних фондів використовуються виключно за рішенням селищної ради.
 
РОЗДІЛ 6. ГАРАНТІЇ СЕЛИЩНОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
 
Глава 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.
 
Стаття 6.1.1.
     Органи та посадові особи місцевого самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед селищною громадою про результати своєї роботи і надають жителям селища необхідну інформацію про ці результати.
Стаття 6.1.2.
     Жителі селища мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб селищного самоврядування, яка може включати відомості про:
- структуру та чисельний склад органів місцевого самоврядування;
- компетенцію органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
- призначення та звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування;
- зміст актів та інших документів, що приймаються в системі місцевого самоврядування;
- поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
- позицію цих органів і посадових осіб в найважливіших питань життя селища;
- іншу інформацію, згідно чинного законодавства.
     Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються селищною радою та селищним головою.
Стаття 6.1.3.
     Всі посадові особи місцевого самоврядування повинні проводити прийом жителів селища з особистих питань згідно відповідних графіків.
Стаття 6.1.4.
     Всі органи і посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти забезпеченню додержання прав, законних інтересів об’єднань громадян, які є легалізованими згідно чинного законодавства.
 
Глава 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами.
 
Стаття 6.2.1.
     Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і чинного законодавства. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється згідно з законодавством.
Стаття 6.2.2.
     Шкода, яка завдана юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування відшкодовуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень або дій, або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, який встановлено законодавством.
     Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, які виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування вирішуються у судовому порядку.
Стаття 6.2.3.
     Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за виконання визначеним законодавством повноважень органів виконавчої влади.
 
РОЗДІЛ 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 
Глава 7.1. Порядок прийняття і реєстрації Статуту.
 
Стаття 7.1.1.
     Статут приймається на засіданні селищної ради більшістю голосів депутатів від загального складу селищної ради після обговорення громадою селища.
Стаття 7.1.2.
     Статут набирає чинності після державної реєстрації в Маловисківському міському управлінні юстиції.
     Статут є постійно діючим нормативно-правовим актом і не підлягає перезатвердженню черговим складом Смолінської селищної ради.
 
Глава 7.2. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.
 
Стаття 7.2.1.
     Зміни та доповнення до Статуту, у тому числі у разі змін законодавства, здійснюються селищною радою.
Стаття 7.2.2.
     Право внесення проектів змін та доповнень до Статуту мають селищний голова, постійні комісії селищної ради, депутати селищної ради, група жителів селища в порядку місцевої ініціативи. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймаються селищною радою не пізніше 3 місяців після подання відповідних проектів.
Стаття 7.2.3.
     Про внесення змін до Статуту селищна рада у 5-денний термін повідомляє Маловисківське міське управління юстиції.
 
Глава 7.3. Контроль за виконанням Статуту та його зберігання.
 
Стаття 7.3.1.
     Контроль за виконанням Статуту здійснює селищна рада.
Стаття 7.3.2.
     Статут у трьох ідентичних примірниках, кожний з правом оригіналу, зберігається у селищного голови, у селищній раді та в Маловисківському міському Управлінні юстиції.