Розпорядження про забезпечення виконання ЗУ "Про доступ до публічної інформації"

Україна
Смолінська селищна рада
Маловисківського району Кіровоградської області
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я:
Селищного голови
 
Від 21 листопада 2012 року                                                                       № 103 - од
  смт. Смоліне
 
Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації
З метою забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»:
 
1.   Призначити секретаря селищної ради Є.П. Гордієнко відповідальною особою для забезпечення доступу запитувачів до інформації, якою володіє селищна рада.
   2. Працівникам виконавчого апарату Смолінської селищної ради взяти до уваги, що:
           1) публічною інформацією, розпорядником якої є селищна рада, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті селищної ради, є:
          1.1) інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
      1.2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті селищною радою, проекти рішень селищної ради, інформація про нормативно-правові засади діяльності;
            1.3) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень щодо публічної інформації, дій чи бездіяльності;
            1.4) плани проведення та порядок денний сесій, засідань селищної ради;
            1.5) загальні правила роботи селищної ради, правила внутрішнього трудового розпорядку;
            1.6) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
            1.7) інформація про:
            1.7.1) місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного
веб-сайту та електронної пошти;
         1.7.2) прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти голови селищної ради, його заступника, та секретарів, також спеціалістів селищної ради, основні функції підрозділів;
            1.7.3) розклад роботи та графік прийому громадян;
            1.7.4) порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
            1.7.5) перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління селищної ради, та їх керівників;
  3. публічна інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті селищної ради із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації;
  4. система обліку, види інформації, яка зберігається в селищній раді здійснюється відповідно до правил діловодства;
 5. нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті селищною радою, підлягають обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня підписання документа;
  6. проекти рішень селищної ради оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.
 
   7. Затвердити згідно додатків :
 
 • інструкцію щодо процедури  подання запиту на публічну інформацію, якою володіє Смолінська селищна рада додаток 1;
 • перелік     відомостей,     що     становлять   службову  інформацію,  якою  володіє  і
  використовує Смолінська селищна рада додаток 2;
 • інструкцію   з    питань    обліку,    зберігання    і    використання документів та інших
  матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію додаток 3.
 • форми   запитів   на   інформацію додаток 4,5,6.
  8. Невідкладно вжити організаційних заходів щодо забезпечення в селищній раді в установленому порядку доступу до публічної інформації, зокрема:
-   запровадити облік запитів на інформацію;
 • визначити спеціальні   місця   для   роботи   запитувачів із документами, що містять
  публічну  інформацію, їх копіями, забезпечити обладнання таких місць відповідною оргтехнікою;
 • створити умови    для    подання    письмових запитів на інформацію громадянами з
  обмеженими фізичними можливостями;
-         створити, з   метою   доступу   до   публічної   інформації   та   її збереження,     систему
обліку документів,  що  містять  публічну інформацію,  забезпечити обов'язкову реєстрацію в  цій
системі таких     документів     та     надання   доступу   до    неї   за   запитами, оприлюднення    на
    офіційному   веб-сайті     Смолінської селищної ради інформації про наявні документи, що
    містять публічну інформацію.
   9. Секретарю ради Є.П.Гордієнко забезпечити:
        1) опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення телефонних запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення телефонного запиту із занесенням короткого змісту запиту на інформацію, що надійшов телефоном, до окремого журналу реєстрації телефонних інформаційних запитів з відміткою про виконання.
   10. Спеціалісту І категорії Н.І.Охотник забезпечити реєстрацію в окремих журналах
реєстрації запитів на інформацію, що надійшли факсом та електронною поштою, за датою надходження з присвоєнням номера та зберігання зазначеної кореспонденції з відміткою або документом про виконання.
  11. Секретарю виконкому селищної  ради В.В.Бойко забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення на офіційному веб-сайті Смолінської селищної ради інформації про діяльність селищної ради та оприлюднити форми запитів на інформацію.
   12.  Головному бухгалтеру Т.О.Сливенко:
- вжити в установленому порядку невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із виконанням Закону України "Про доступ до публічної інформації";
- внести у тижневий строк після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються   при задоволенні запиту на інформацію.
13. Спеціалісту ІІ категорії, юрисконсульту О.О.Нехайчук провести навчання з
працівниками виконавчого апарату Смолінської селищної ради на тему: «Про реалізацію вимог законодавства щодо доступу до публічної  інформації, якою володіє селищна рада».
 
 
 
 
 
Селищний голова                                                         М.Мазура
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до розпорядження голови Смолінської селищної ради «___»____________2012 р.
                                                                                                                  Інструкція
щодо процедури надання запиту на публічну інформацію, якою володіє Смолінська селищна рада
Інструкція про доступ до публічної інформації(далі - Інструкція), якою володіє Смолінська селищна рада (далі – селищна рада) розроблена відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/201 і «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»
І. Оформлення запитів на інформацію
Надання публічної інформації селищною радою  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або
створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.             
1.   Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому
необхідно вказати:
1)  ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер
телефону;
2)   опис інформації, яку запитувач хотів  би отримати.  (Вид,  назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит)
3)  підпис і дату.
2.  Для оформлення інформаційного запиту:
-   усно:          телефон       (05258) 5-4525
-   письмово: 26223, Кіровоградська область, смт. Смоліне, вул. Казакова, 39 Смолінська селищна рада (на конверті вказувати "Публічна інформація")
Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
від фізичної особи; (зразок)
від юридичної особи; (зразок)
від об'єднань громадян; (зразок) факс: (05258) 5-45-25
Електронна пошта: Smolino_possovet@ukr.net
 
II. Строк розгляду запитів на інформацію
1. Селищна рада має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
2.У   разі   якщо   запит   на інформацію стосується інформації, необхідної   для   захисту життя  чи  свободи   особи,   щодо    стану довкілля,  якості  харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що   сталися   або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин дня отримання запиту.
 1. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
 2. У разі   якщо   запит   стосується   надання   великого   обсягу інформації   або потребує
  пошуку інформації серед значної кількості даних,   розпорядник    інформації   може   продовжити
  строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження
  строку розпорядник інформації повідомляє запитувача  в письмовій формі не пізніше п'яти
  робочих днів з дня отримання запиту.
III. Плата за надання інформації
 1. Інформація на запит надається безкоштовно.
 2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій
  документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати
  на копіювання та друк.
 3. Розмір    фактичних    витрат   визначається   селищною радою на копіювання та друк
  в   межах   граничних   норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.   До встановлення розміру
  плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.
 4. При  наданні  особі інформації про себе та інформації,   що становить суспільний
  інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
IV. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію
 
1.  Селищна рада має право відмовити в задоволенні запиту у випадках якщо :
 1. не володіє і не зобов'язана відповідно до своєї компетенції, передбаченої
  законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 2. інформація,   що   запитується,   належить   до категорії інформації з обмеженим
  доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
 3. особа,   яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21
  цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
 4. не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою
  статті 19 цього Закону.
 
 1. Неправомірною вважається відмовою в наданні інформації по те, що  інформація
  може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту.
 2. У випадку коли селищна рада не   володіє запитуваною інформацією, але за
  статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє,
  зобов'язана:
- направити цей   запит   належному   розпоряднику   з   одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
 
4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
 
 1. прізвище,   ім'я,   по   батькові  та   посаду   особи, відповідальної за розгляд запиту;
 2. дату відмови;
 3. мотивовану підставу відмови;
 4. порядок оскарження відмови;
 5. підпис.
5.  Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.
6.   Відстрочка в  задоволенні запиту на інформацію допускається в     разі,     якщо
запитувана   інформація   не   може   бути   надана для ознайомлення в передбачені цим   Законом
строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома
запитувача у письмовій формі з роз'ясненням   порядку оскарження прийнятого рішення.
7. У   рішенні   про   відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути
зазначено:
 1. прізвище,   ім'я,   по   батькові   та    посаду    особи, відповідальної за розгляд запиту;
 2. дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 3. причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у
  встановлений цим Законом строк;
 4. строк, у який буде задоволено запит;
 5. підпис.
 
Керуючий справами
виконавчого комітету селищної  ради                                                                 В.Бойко
 
 
 
Додаток 2
до розпорядження голови Смолінської селищної ради
від «___»__________2012 року
№ ___
                                                       Перелік відомостей
що становлять службову інформацію, якою володіє і використовує Смолінська селищна рада
 
1.   Відповідно    до    вимог частини другої статті 6 цього Закону «Про доступ до публічної
інформації» до службової може належати така інформація:
- рішення та рекомендації постійних комісій селищної ради;
- рішення сесій селищної ради;
- рішення виконавчого комітету селищної ради;
- розпорядження голови селищної ради.
 
 
 
Керуючий справами виконавчого апарату
селищної ради                                                                                                                              В.Бойко
 
 
Додаток З
до розпорядження голови Смолінської селищної ради
від «___»__________2012 року
№ ___
 
                                                                                                                                      
                                                                                                Інструкція
 
з питань обліку, зберігання і використання документів та інших
матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію
 
 
1. Для забезпечення збереження та доступу до   публічної інформації   документи,   що знаходяться  у селищній раді, підлягають обов'язковій реєстрації в системі обліку, що має містити:
 1. назву документа;
 2. дату створення документа;
 3. дату надходження документа;
 4. джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);
 5. передбачену  законом  підставу  віднесення  інформації до категорії з обмеженим
  доступом;
 6. строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з
  обмеженим доступом;
 7. галузь;
 8. ключові слова;
 9. тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи , тощо);
 
 1. вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти);
 2. проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи
  тощо);
 3. форму та місце зберігання документа тощо.
2.  Доступ    до    системи    обліку,    що    містить    інформацію    про документ,      ще
знаходиться  в селищній раді, забезпечується шляхом:
1)  оприлюднення на офіційному веб-сайті Смолінської селищної ради такої
інформації;
2) надання доступу до системи за запитами.
3.  Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації
з обмеженим доступом.
 
Керуючий справами виконавчого
апарату селищної ради                                                                                         В.Бойко
 
 
 
Додаток 4
до розпорядження голови Смолінської селищної ради
від «___»__________2012 року
№ ___
Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому виді
                           ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
 
Розпорядник інформації         Смолінська селищна рада
Кому                                            Голові Смолінської селищної ради Мазурі М.М.
 
П.І.Б. запитувача
 
 
 
 
 
Вид, назва, реквізити чи зміст документа,
до якого Ви б хотіли отримати доступ
 
 
або
 
 
Я б хотів отримати доступ до інформації
про…
/Загальний опис інформації/
 
 
 
 
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою
/Вказати поштову адресу/
Факсом
/Вказати номер факсу/
Електронною поштою
/Вказати Е-таіl/
В усній формі
/Вказати номер телефону/
 
 
 
 
Підкреслити обрану категорію
Контактний телефон
Дата запиту, підпис
Зареєстровано
 
Керуючий справами виконавчого апарату
селищної ради                                                                               В.Бойко
 
 
Додаток 5
до розпорядження голови Смолінської селищної ради
від «___»__________2012 року
№ ___
 
Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому виді
 
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
 
                                           Розпорядник інформації Кому                                                   Смолінська селищна рада
                                                                                                                                                         Голові Смолінської селищної ради Мазурі М.М.
 
 
Організація, юридична особа
 
П.І.Б. представника запитувача, посада
 
 
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
 
або
Я б хотів отримати доступ до інформації про ...
/Загальний опис інформації/
 
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою
/Вказати поштову адресу/
Факсом
/Вказати номер факсу/
Електронною поштою
/Вказати Е-таіl/
Підкреслити обрану категорію
Контактний телефон
Дата запиту
 
 
Зареєстровано
_________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого апарату                                               В.Бойко
селищної ради
 
І
 
Додаток 6
до розпорядження голови Смолінської селищної ради
від «____»___________2012 р. № ____
 
Форма для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян в письмовому виді.
 
                      ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
 
 
                                          Розпорядник інформації Кому                                               Смолінська селищна рада (26223, Кіровоградська область,
                                                                                                                                                   смт Смоліне, вул. Казакова,39)
                                                                                                                                                    Голові Смолінської селищної ради Мазурі М.М.
 
 
Організація
 
 
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
 
або
Я б хотів отримати доступ до інформації про ...
/Загальний опис інформації/
 
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою
/Вказати поштову адресу/
Факсом
/Вказати номер факсу/
Електронною поштою
/Вказати Е-таіl/
В усній формі
/Вказати номер телефону/
Підкреслити обрану категорію
Контактний телефон
Дата запиту, підпис
Зареєстровано
 
Керуючий справами виконавчого апарату
селищної ради                                                                                              В.Бойко