Повноваження

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Смолінської селищної ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов'язки, права і відповідальність заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу ради.

1.2. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого органу ради є посадовою особою місцевого самоврядування

1.3. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого органу ради  приймається на роботу  за пропозицією селишного голови шляхом  затвердження відповідною радою. Звільняється з посади відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, а також з підстав, передбачених  Кодексом законів про працю України, Законами України „Про боротьбу з корупцією”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

1.4. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого органу ради   підпорядковуєтся безпосередньо селищному голові, а у випадках, передбачених  Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”- секретарю ради.

1.5. Заступник селищного голови в своїй роботі керується  Конституцією України, Законами України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про  місцеве самоврядування в Україні”, „Про боротьбу з корупцією”, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування, обласної та районної ради , розпорядженнями селищного голови та цією посадовою інструкцією.

1.6.  Кваліфікаційні вимоги:

1.6.1. На дану Посаду призначається особа, що має вищу інженерну, економічну, юридичну професійну освіту або середньо-технічну освіту і стаж роботи на  керівних посадах на менш трьох років.

1.6.2. Заступник селищного голови  повинен знати:

- законодавчі і нормативні правові акти, регулюючі діяльність посадових осіб місцевого самоврядування, в об'ємі, що виключає законопорушення при виконанні своїх функціональних обов'язків;

- цілі і стратегію ради, її організаційно-господарську структуру, профіль, перспективи соціально-економічного розвитку; кадрову політику; пріоритети, порядок складання  і реалізації планів.

- ведення  і організацію документообороту;

- економіку, організацію виробництва, праці і управління;

-  основи цивільного; трудового, фінансового, господарського законодавства

- організацію процесу  взаємодії структурних підрозділів селищної ради, працівників;

- порядок фінансування витрат;

- порядок ведення внутрішнього обліку і подачі звітності в рамках своїх функціональних обов'язків ;

- порядок ведення державних закупівель.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

Заступник селищного голови :

- Вирішує господарські питання та питання благоустрою, що відносяться до компетенції селищної ради.

- Веде постійний контроль за  господарсько-економінчою діяльністю підприємств, організацій, що входять до комунальної власності ради

- Бере участь в розробці стратегії ради,  планів і програм розвитку селища.

- Забезпечує ведення переговорів і укладення договорів із сторонніми організаціями і установами для досягнення задач селищної ради.

- Забезпечує постійне підвищення рівня професійних навиків працівників селищної ради та структурних підрозділів відповідно до цілей і стратегії селища. Організовує підбір кадрів господарської групи.

- Організовує роботу по аналізу результатів діяльності структурного підрозділу, його ефективності, розробці пропозицій по вдосконаленню форм і методів роботи, мір по усуненню наявних недоліків.

- Організовує та контролює проведення копітальних та поточних ремонтів покрівель житлового фонду та  будівель селищної ради, доріг, тротуарів та об»єктів благоустрою.

- Веде облік громадян, які потребують  поліпшення житлових умов та виділення їм житла з оформленням відповідної документації

- Організовує та забезпечує роботу ДНД селища

- Очолює та забезпечує роботу адміністративної, житлової та інших комісій виконавчого комітету

- Очолює та веде контроль за роботою комісії з питань державних закупівель

- Забезпечує виконання заходів з Цивільної оборони

- Веде особистий прийом громадян з реєстрацією в «Журналі».

- Забезпечує своєчасне виконання, а в випадках, що стосується його особисто виконує розпорядження селищного голови, голови районної, обласної  рад та адміністрацій, рішення виконкому та сесії ради, приписи інших контролюючих організацій

- Суворо дотримується Закону України „Про звернення громадян” щодо надання відповідей на звернення громадян.

- Контролює виконання працівниками ради та інших структурних підрозділів техніки безпеки та охорони праці, протипожежної та електричної безпеки, правил технічної експлуатації обладнання та мереж різного призначення.

3. ПРАВА

Заступник   має право:
 

3.1. Давати підлеглим йому співробітникам та керівникам структурних підрозділів доручення та завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов'язки.

3.2. Контролювати виконання планових робіт, своєчасне виконання окремих доручень і завдань підлеглих йому працівників та керівників структурних підпрозділів.

3.3. Запрошувати і одержувати необхідні матеріали і документи, що відносяться до питань діяльності селищної ради та структурних підрозділів комунальної власності.

3.4. Вступати у взаємостосунки з підрозділами інших установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входить у функціональні обов'язки Заступника.

3.5. Представляти інтереси підприємства в інших організаціях з питань, що відносяться до задач  і виробничої діяльності селищної ради та підприємств, організацій, що є  комунальною власністю селищної ради.

3.6. Вимагати від селищного голови  (керівників структурних підрозділів) реалізації прав, що передбачені цією інструкцією, для кваліфікованого  виконання своїх обов'язків .

3.7. Вносити на розгляд селищного голови пропозиції по вдосконаленню робіт та усунення  виявлених недоліків в діяльності селищної ради, підприємств, організацій, що є  комунальною власністю селищної ради.

3.8.  Вносити на розгляд селищного голови питання  про заохочення  або притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підлеглих йому посадових осіб, керівників підприємств, організацій, що є  комунальною власністю селищної ради.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Заступник селищного голови  несе відповідальність за:

- результати і ефективність виробничої діяльності ради, підлеглих йому працівників;

- недостовірну інформацію про стан виконання планів, робіт ради;

- невиконання наказів, розпоряджень і доручень селищного голови;

- неприйняття заходів по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежним і іншим правилам, утворюючих загрозу діяльності ради, його працівникам;

- недотримання трудової і виконавської дисципліни працівниками, що знаходиться в його підкоренні;

- невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків згідно цієї інструкції в межах, визначених чинним трудовим законодавством України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування” тощо.

- спричинення прямого матеріального збитку селищній раді, також як за дії ( або бездіяльність), що привели до такого матеріального збитку;

- правопорушення, вчинені в процесі своєї трудової діяльності в межах, визначених чинним  адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України;

- несе персональну відповідальність за збереження і нерозповсюдження наданої в його розпорядження службової інформації;

- за невчасне надання відповідей на звернення громадян та інших осіб, що передбачено Законом України „Про звернення громадян” .

5. УМОВИ РОБОТИ

5.1. Режим роботи Заступника визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві і трудовим договором (контрактом). Робоче місце – селищна рада

5.2. У зв'язку з виробничою необхідність Заступник повинен виїжджати в службові відрядження.

5.3. Для вирішення оперативних питань по забезпеченню виробничої діяльності Заступнику за розпорядженням селищного голови виділяється службовий автотранспорт.

6.  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ, ПОСАДОЮ.

6.1. Заступник в межах своїх посадових обов'язків та прав взаємодіє:

- з керівниками всіх структурних підрозділів селищної ради з питань фінансово-господарської діяльності підприємства

- з усіма посадовими особами селищної ради.