Положення про постійні комісії

Додаток 1

до рішення селищної ради

від 09.11.2017 року № 8

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про постійні комісії Смолінської селищної ради

восьмого скликання

 

1. Загальні положення

 

1.1. Постійна комісія Смолінської селищної ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

1.2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.

1.3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані селищний голова та секретар ради.

1.4. Постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

1.5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень ради, селищного голови або секретаря ради.

1.7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями ради та інших рад, управліннями та відділами ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

1.8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.9. Постійна комісія має право скликати сесію ради у випаду, передбаченому Законом ,,Про місцеве самоврядування в Україні“.

1.10. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

 

2. Голова постійної комісії

 

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організовує її роботу.

2.2. Скликає і веде засідання комісії.

2.3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.

2.4. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.5. Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.

2.6. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.7. Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.8. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.9. Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом ради і виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі комісії.

2.10. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

 

3. Організація діяльності постійної комісії

 

3.1. Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради.

3.2. Постійна комісія за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.

3.3. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

3.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а вразі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.5. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

3.6. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, представників управлінь та відділів ради.

3.7. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.8. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною комісією.

 

4. Напрямки діяльності постійних комісій

 

4.1. Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та дотримання вимог антикорупційного законодавства

за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян міста;

4) питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

5) питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;

6) питання додержання вимог Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні»;

7) питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України ,,Про статус депутатів місцевих рад»;

8) питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

9) пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;

10) питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

11) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, Національному агентству, керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості;

12) запитувати та одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", інформацію про діяльність щодо запобігання корупції;

13) в разі необхідності проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих пропозицій;

14) брати участь у сесійних засіданнях та засіданнях виконавчого комітету  та інших заходах з питань запобігання корупції;

15) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції;

16) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції;

17) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;

18) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;

19) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання корупції

 

4.2 Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитк,  інвестиційної  діяльності та регуляторної політики:

 

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) звіти про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

4) питання підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів та розміри їх ставок;

5) питання здійснення контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;

6) питання надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

7) питання соціально-економічного, стратегічного розвитку міста, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

8) проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

 

4.3. Постійна комісія з питань охорони здоров'я, спорту, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, сімейної та молодіжної політики за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає: 

 

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) питання реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;

4) питання забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;

5) питання поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;

6) питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

7) питання створення умов для розвитку культури;

8) питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;

9) питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

10) питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;

11) питання сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;

12) питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення та про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

4.4. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету та письмового звіту про хід та результати відчуження комунального майна;

3)  звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної і державної власності;

4) питання створення і реорганізації підприємств комунальної власності;

5) питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;

6) питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства міста, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

7) питання господарської діяльності підприємств;

8) питання транспортного обслуговування;

9) питання розвитку всіх видів зв’язку;

10) питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;

11) питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;

12) питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства міста та про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

4.5. Постійна комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) проекти місцевих програм охорони довкілля;

4) питання координації діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених державних органів управління з охорони природи;

5) питання підготовки пропозицій про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

6) питання щодо підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;

7) питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства;

8) питання про організацію охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування;

9) питання про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;

10) питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;

11) питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;

12) питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради.